Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

LGR KASZUBY PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ZMIANY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 9 września 2016r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Rozporządzenie

Jednocześnie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje, że trwają przygotowania do zmiany LSR LGR Kaszuby (aktualizacja w związku z opublikowaniem Rozporządzenia).

LSR

LGR Kaszuby rozpocznie przygotowywanie konkursów o dofinansowanie projektów jak tylko zakończone zostaną prace nad formularzem wniosku o dofinansowanie operacji. O wszelkich działaniach w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zgodnie z Lokalna Strategią Rozwoju oraz Rozporządzeniem pomoc finansowa jest przyznawana:
1/ W ramach Celu szczegółowego 1.3. Tworzenie i rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką
a) jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym podległym tym jednostkom oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.
2/ W ramach Celu szczegółowego 3.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR_K
a) wnioskodawcy:
– o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą o EFMR” – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a,
– będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. b,
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, d) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.
3/ W ramach Celu szczegółowego 3.2. Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR_K wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie poprzez wykorzystanie walorów potencjału wodnego obszaru LSR
a) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR,
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, d) na operację, która zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.
4/ W ramach Celu szczegółowego 3.3. Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej
a) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR,
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, d) na operację, która zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.
5/ W ramach Celu szczegółowego 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
a) podmiotom prawa publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylają- cego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, instytutom badawczym, w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, uczelniom, w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, oraz organizacjom pozarządowym, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów,
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.