Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Członkowie

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która poprawnie wypełni i podpisze deklarację członkowską. Przyjęcie do Stowarzyszenia odbywa się na mocy uchwały Zarządu. Członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, składać wnioski dotyczące działalności LGR do Zarządu, brać udział w przedsięwzięciach realizowanych przez LGR.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która poprawnie wypełni i podpisze deklarację członkowską. Przyjęcie do Stowarzyszenia odbywa się na mocy uchwały Zarządu. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani do propagowania celów LGR KASZUBY i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, opłacać składki członkowskie, brać udział w Walnym Zebraniu Członków, dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. Członek honorowy ma prawa członka wspierającego i jest zwolniony z opłacania składek.


AKTUALNA Lista członków LGR Kaszuby - stan na 06.03.2024 r.

Deklaracja członkowska dla osób fizycznych

Deklaracja członkowska dla osób prawnych