Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGR Kaszuby -23.05.2017

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 16.00.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

2.    Podsumowanie następujących naborów wniosków o dofinansowanie operacji:
a)    Nabór 1/3.1./2017 – realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR Kaszuby
Przedsięwzięcia: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
b)    Nabór 1/3.2./2017 – realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby
Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby
c)    Nabór 1/3.3./2017 – realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej
Przedsięwzięcia: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką4. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby

3.    Ocena wniosków:

a) Ocena zgodności operacji z LSR
b) Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR
c) Wybór operacji do dofinansowania

4.    Dyskusja, wolne wnioski
5.    Zakończenie posiedzenia

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kopie rejestrów, kopie wniosków o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami  przekazane zostaną członkom Rady osobiście w siedzibie Biura                          LGR Kaszuby  na posiedzeniu Rady poświęconym ocenie operacji.


Przewodniczący Rady

Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur