Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 15.00.
Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2.    Przedstawienie informacji  podsumowującej nabory wniosków  o dofinansowanie operacji w    
       ramach środków:
      a)    Nabór 2/1.3./2017 – realizowany w ramach:
Cele Szczegółowego 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką
Przedsięwzięcia 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością
      b)    Nabór 2/3.1./2017 – realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR Kaszuby
Przedsięwzięcia: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność   na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
      c)    Nabór 2/3.2./2017 – realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby
Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru   LGR Kaszuby
3.    Ocena wniosków:
      a)    Ocena zgodności operacji z LSR
      b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR
      c)    Wybór operacji do dofinansowania
4.    Dyskusja, wolne wnioski
5.    Zakończenie posiedzenia

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kopie rejestrów, kopie wniosków o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami  przekazane zostaną członkom Rady osobiście w siedzibie Biura LGR Kaszuby  na posiedzeniu Rady poświęconym ocenie operacji.

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur