Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zaproszenie na posiedzenie Rady - 30.11.2021 r.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 110/XVI/2021 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 24 czerwca 2021 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 14.30.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2. Przedstawienie informacji  podsumowującej nabory wniosków  o dofinansowanie operacji w ramach środków:

a) Nabór 1/1.3./2021 – realizowany w ramach:

Celu Szczegółowego: 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką

Przedsięwzięcia: 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością

b) Nabór 1/3.2./2021– realizowany w ramach:

Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby

Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty  dla  przedsiębiorców,  w  tym  szczególności  rybaków,  wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu

rozwoju obszaru LGR Kaszuby tj. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy

lub utworzonych przedsiębiorstw.

c)  Nabór 1/3.3./2021 – realizowany w ramach:

Celu Szczegółowego: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej

Przedsięwzięcia 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką tj.: Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy lub utworzonych przedsiębiorstw

  1. Ocena wniosków:

a) Ocena zgodności operacji z LSR

b) Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR

c) Wybór operacji do dofinansowania

  1. Dyskusja, wolne wnioski
  2. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur