Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY – 22 CZERWCA 2016 R.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 17.30.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Kaszuby
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie
4. Dyskusja, wolne wnioski
5. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur