Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PLANOWANE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Zgodnie z nowo zatwierdzoną Lokalną Strategią Rozwoju oraz Rozporządzeniem pomoc finansowa będzie przyznawana na zasadach podanych poniżej.

W ramach Celu szczegółowego 1.3. Tworzenie i rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką
a) jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym podległym tym jednostkom oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury, 
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów, 
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

W ramach Celu szczegółowego 3.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR_K
a) wnioskodawcy: 
– o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą o EFMR” – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a,
– będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. b, 
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, 
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, d) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

W ramach Celu szczegółowego 3.2. Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR_K wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie poprzez wykorzystanie walorów potencjału wodnego obszaru LSR
a) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR, 
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, 
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, d) na operację, która zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

W ramach Celu szczegółowego 3.3. Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej
a) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR, 
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, 
c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, d) na operację, która zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.