Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

AKTYWNI NA START - WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie zadania w ramach regrantingu na realizację zadań pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.

Lista zadań WYBRANYCH do dofinansowania

Lista zadań NIE WYBRANYCH do dofinansowania

Jednocześnie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków istnieje możliwość odwołania do Zarządu LGR Kaszuby w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej LGR Kaszuby wyników konkursu tj. do dnia 13 czerwca 2016r. (poniedziałek). Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej bezpośrednio do Biura LGR Kaszuby (osobiście bądź listownie z zachowaniem 7 dniowego terminu – liczy się data wpływu odwołania) i zawiera:

* oznaczenie wnioskodawcy,
* numer sprawy nadany przez LGR Kaszuby,
* wskazanie kryteriów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną formalną oraz uzasadnienie stanowiska    wnioskodawcy,
* podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania    wnioskodawcy.

stopka