Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY – 30 stycznia 2019 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY – 30 stycznia 2019 R.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r.  uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 15.00.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2. Przedstawienie informacji  podsumowującej nabory wniosków  o dofinansowanie operacji  w ramach środków:

a)      Nabór 1/3.1./2018 – realizowany w ramach:

Celu Szczegółowego: 3.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR Kaszuby

Przedsięwzięcia: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność  na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

b)      Nabór 1/3.2./2018 – realizowany w ramach:

Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby

Przesięwzięcia: 3.2.1 Projekty  dla  przedsiębiorców,  w  tym  szczególności  rybaków,  wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu

rozwoju obszaru LGR Kaszuby tj. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy

lub utworzonych przedsiębiorstw.

c)            Nabór 1/3.3./2018 – realizowany w ramach:

Celu Szczegółowego: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej

Przedsięwzięcia 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką tj.: Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy lub utworzonych przedsiębiorstw

  1. Ocena wniosków:

a)      Ocena zgodności operacji z LSR

b)      Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR

c)      Wybór operacji do dofinansowania

  1. Dyskusja, wolne wnioski
  2. Zakończenie posiedzenia

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kopie rejestrów, kopie wniosków o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami  przekazane zostaną członkom Rady osobiście w siedzibie Biura LGR Kaszuby  na posiedzeniu Rady poświęconym ocenie operacji.

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur