Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PROJEKCJA FILMU 3D

W dniu 19.11.2018 r. miejsce miała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach odbyła się projekcja edukacyjnego filmu, która została zrealizowana w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zadanie zrealizowano w ramach:
Celu Ogólnego 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze
Celu Szczegółowego 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcia 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód w zbiornikach wodnych