Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ODBYŁO SIĘ XIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR KASZUBY

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyło się XIII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Jednym z głównych celów zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGR Kaszuby w 2017 roku. Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej przedstawili także sprawozdanie z działalności organów w 2017 roku. Ważnym punktem zebrania było udzielnie Zarządowi LGR Kaszuby absolutorium, uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Po części sprawozdawczej spotkania nastąpiła część wyborcza. W wyniku głosowań wybrano nowych Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu LGR Kaszuby. Bardzo istotną   i niezbędną rolę odgrywa w naszych strukturach Komisja Rewizyjna, zajmująca się nadzorem finansowym nad działalnością całego stowarzyszenia. W wyniku wyborów utworzono ją w trzyosobowym składzie. Jedną z ostatnich części spotkania było uzupełnienie składu Rady LGR Kaszuby oraz wprowadzenie zmian do Statutu LGR Kaszuby w § 12 wprowadzając zapis dotyczący powoływania pełnomocnika ds. reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie dziękuje wszystkim członkom za przybycie na XIII Walne Zebranie Członków.