Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY – 3 SIERPNIA 2017 R.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015  Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r.  uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 15.00.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2.    Przedstawienie informacji  podsumowującej nabory wniosków  o dofinansowanie operacji w ramach środków:

a)    Nabór 1/1.3./2017 – realizowany w ramach:

Cele Szczegółowego 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką
Przedsięwzięcia 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością

3.    Ocena wniosków:

a)    Ocena zgodności operacji z LSR
b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR
c)    Wybór operacji do dofinansowania

4.    Dyskusja, wolne wnioski
5.    Zakończenie posiedzenia

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kopie rejestrów, kopie wniosków o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami  przekazane zostaną członkom Rady osobiście w siedzibie Biura LGR Kaszuby  na posiedzeniu Rady poświęconym ocenie operacji.

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur