Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY – 15 WRZEŚNIA 2017 R.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. (piatek) o godz. 15.00
w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 16.00.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Dyskusja nad projektami:

1) Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
2) Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby

3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
4. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
5. Dyskusja, wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur