Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Potencjał rybactwa i wędkarstwa - tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR

Projekt współpracy pn. „Potencjał rybactwa i wędkarstwa - tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

 

 

Projekt pn. " Potencjał rybactwa i wędkarstwa - tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR” był realizowany przy współpracy 3 lokalnych grup rybackich z Polski i 1 z grupy z Łotwy.

Celem głównym projektu jest rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz rozwój i dywersyfikacja działalności rybackich. Ma również na celu propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych obszaru LGR podczas realizacji projektu.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1)      wyjazd studyjny na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie (zwiedzanie miejsc wykorzystujących lokalne zasoby rybołówstwa, gospodarstwa rybackie, spotkania z przedstawicielami 2 LGR – wymiana doświadczeń)