Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR KASZUBY

W dniu 23.05.2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie umów ramowych (o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 lokalnych grup rybackich i lokalnych grup działania w województwie pomorskim. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.083.998,48 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Dziękujemy wszystkim Partnerom zaangażowanym w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby, za udział w spotkaniach, konsultacjach i wsparcie merytoryczne. W związku z wyzwaniami stojącymi przed LGR Kaszuby liczymy ogromnie na dalsze Państwa wsparcie, pomoc i współpracę w zakresie wdrażania Strategii. 

DSCF5694 (1)

Jednocześnie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje, że przystąpi do przygotowania konkursów o dofinansowanie projektów jak tylko zakończone zostaną prace nad rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe na przełomie września i października br. O wszelkich działaniach w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować. 

DSCF5712