Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/3.3./2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
1/3.3./2021

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji
w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Termin składania wniosków:
29 października – 15 listopada 2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
ul. P. Bukowskiego 2a
83-333 Chmielno
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 15.00

Tryb składania wniosków:
1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków
2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz wszystkie załączniki składa się w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR
3/ wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania w naborze: 130 000,00 zł
Maksymalna intensywność pomocy: 50%
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów
- w przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014** – w wysokości do 80% tych kosztów

Limit środków dostępnych w naborze: 130 000,00 zł

Maksymalny limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji Programu w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”: 400 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
Lokalna Strategia Rozwoju LGR Kaszuby - Cele i Przedsięwzięcia:
Cel Ogólny: 3. Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze rybołówstwa i akwakultury na obszarze LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej
Przedsięwzięcie: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 pkt. 2 oraz § 5 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:
1/ Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką

Warunki udzielenia wsparcia:
1/ Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
2/ Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
3/ Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników tj. liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy lub utworzonych przedsiębiorstw
4/ Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:
– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
– operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój,
- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowanym, które nie zostały jeszcze zakończone,
– operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.
5/ Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR – oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo
6/ Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, czyli wnioskodawcą jest:
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego), jeżeli:
A) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. - Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
c) w zakresie:
–przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
–związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
B) jest armatorem statku rybackiego:
a) o polskiej przynależności,
b) na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie zostały zawieszone albo cofnięte,
c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
C) uzyskał pomoc z tytułu:
a) trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w PO RYBY 2007-2013, lub
b) działania 1.6 „trwałe zaprzestanie działalności połowowej” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w PO RYBY 2014-2020
D) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt. B)
7. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji, tj. uzyskanie co najmniej 9 pkt. (30% maksymalnej ilości punktów)

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
1/ Lokalna Strategia Rozwoju LGR Kaszuby
- znajduje się na stronie internetowej www.lgrkaszuby.pl w zakładce „STRATEGIA” --> „LSR 2014-2020” w informacji „LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU”
2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami
4/ Formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność
5/ Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
6/ Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji
- znajdują się na stronie internetowej www.lgrkaszuby.pl w zakładce „DO POBRANIA” --> „DOKUMENTY”

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie Kryterium nr 6 „Kompletność dokumentacji”:
1/ Uproszczony biznesplan
2/ Dokumenty potwierdzające założony poziom cen (dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie):
a/ dokumenty potwierdzające założone w projekcie ceny np. oferty wykonawców, wydruki z Internetu, umowy itp.
albo/oraz
b/ Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp oraz jednocześnie planowana przez wnioskodawcę wartość robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro (jeśli wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp może lecz nie musi dołączać ww. kosztorysu),
albo/oraz
c/ Kosztorys sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 „ROZLICZANIE ROBÓT BUDOWLANYCH” do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie,

a w przypadku operacji polegających na wszelkiego rodzaju robotach budowlanych także:
3/ Dokumenty potwierdzające gotowość Wnioskodawcy do realizacji inwestycji:
a/ prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku, wnioskodawca dołącza kopię strony dziennika budowy potwierdzającą aktualność pozwolenia) - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń,
albo/oraz
b/ Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, wraz z oświadczeniem, że w terminie wymaganym prawem od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, albo/oraz potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

Wyżej wymienione dokumenty składane są w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgrkaszuby.pl lub telefonicznie: tel/fax 58 684 35 80, tel. kom. 530 530 733.

Załączniki:
1/ Kryteria zgodności operacji z LSR LGR Kaszuby
2/ Kryteria wyboru operacji
3/ Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
4/ Informacja o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach w ramach LSR
5/ Formularz wniosku o dofinansowanie
6/ Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
7/ Uproszczony biznesplan
8/ Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
9/ Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji
10/ Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:
- Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości
- Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
- Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

 Opublikowano: 8.10.2021 r.