Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/3.3./2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/3.3./2017

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji
w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Termin składania wniosków:
28 kwietnia 2017 r. – 15 maja 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
ul. P. Bukowskiego 2a
83-333 Chmielno
od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.00 do 16.00
Tryb składania wniosków:
1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków
2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR
3/ wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Maksymalna intensywność pomocy: 50%
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów

Limit środków dostępnych w naborze: 482 236,95 zł

Maksymalny limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji Programu w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”: 300 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
Lokalna Strategia Rozwoju LGR Kaszuby - Cele i Przedsięwzięcia:
Cel Ogólny: 3. Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze rybołówstwa i akwakultury na obszarze LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej
Przedsięwzięcie: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:
1/ Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką

Warunki udzielenia wsparcia:
1/ Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
2/ Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
3/ Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników tj. liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy
4/ Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury
– operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji

5/ Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR – oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo
6/ Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, czyli wnioskodawcą jest:

– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego), jeżeli:

A) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:

a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. - Dz. U. z 2015 r., poz. 652)**, z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
c) w zakresie:

– przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
– związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

B) jest armatorem statku rybackiego:

a) o polskiej przynależności,
b) zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich przed 1 stycznia 2010 r.,
c) na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie zostały zawieszone albo cofnięte,
d) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub

C) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt. A)

7/ Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł
8/ Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia: do 50% kosztów kwalifikowanych.
9/ Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji, tj. uzyskanie co najmniej 9 pkt. (30% maksymalnej ilości punktów)

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
1/ Lokalna Strategia Rozwoju LGR Kaszuby
2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami
4/ Formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność
- znajdują się na stronie internetowej www.lgrkaszuby.pl w zakładce „KONKURSY” w informacji „Dokumenty do pobrania”

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie Kryterium nr 6 „Kompletność dokumentacji”:
1/ Uproszczony biznesplan
a w przypadku operacji polegających na wszelkiego rodzaju robotach budowlanych także:
2/ Dokumenty potwierdzające gotowość Wnioskodawcy do realizacji inwestycji:

a/ prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku, wnioskodawca dołącza kopię strony dziennika budowy potwierdzającą aktualność pozwolenia) - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń,
albo/oraz
b/ Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, wraz z oświadczeniem, że w terminie wymaganym prawem od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
albo/oraz
potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych

3/ Dokumenty potwierdzające założony poziom cen (dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie):

a/ Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp oraz jednocześnie planowana przez wnioskodawcę wartość robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro (jeśli wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp może lecz nie musi dołączać ww. kosztorysu)
albo/oraz
b/ Kosztorys sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 „ROZLICZANIE ROBÓT BUDOWLANYCH” do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
albo/oraz
c/ dokumenty potwierdzające założone w projekcie ceny np. oferty wykonawców, wydruki z Internetu, umowy, faktury itp.

Wyżej wymienione dokumenty składane są w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgrkaszuby.pl lub telefonicznie: tel/fax 58 684 35 80, tel. kom. 530 530 733.

Załączniki:
1/ Kryteria zgodności operacji z LSR LGR Kaszuby
2/ Kryteria wyboru operacji
3/ Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
4/ Informacja o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach w ramach LSR
5/ Formularz wniosku o dofinansowanie
6/ Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
7/ Uproszczony biznesplan

Opublikowano: 03.04.2017 r.