Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/1.3./2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

1/1.3./2020

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji

w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,

objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Termin składania wniosków:

17 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

ul. P. Bukowskiego 2a

83-333 Chmielno

od poniedziałku do piątku

w godz. od 9.00 do 15.00

Tryb składania wniosków:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz wszystkie załączniki składa się w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR

3/ wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków

 

Maksymalna kwota dofinansowania  w naborze: 292 648,48 zł

Maksymalna intensywność pomocy: 85%

Forma wsparcia:  zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów

 

Limit środków dostępnych w naborze: 292 648,48 zł

 

Maksymalny limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji Programu w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo  i Morze”: 300 000,00 zł

 

Zakres tematyczny operacji:

Lokalna Strategia Rozwoju LGR Kaszuby - Cele i Przedsięwzięcia:

Cel Ogólny: 1. Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze rybołówstwa i akwakultury na obszarze LGR Kaszuby

Cel Szczegółowy: 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką

Przedsięwzięcie: 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością

 

w ramach zakresu/ów, o których mowa w § 2 pkt. 4 oraz § 7 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

1/ Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką                                                                                    

Warunki udzielenia wsparcia:

1/ Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków

2/ Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków

3/ Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych  w LSR wskaźników tj. liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z działalnością rybacką, dostosowanych do wymogów osób niepełnosprawnych

4/ Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

– operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój

– na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania  w zestawieniu rzeczowo-finansowanym, które nie zostały jeszcze zakończone

5/ Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR – oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo

6/ Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, czyli wnioskodawcą jest:

– jednostka samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom

7/ Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji, tj. uzyskanie co najmniej 12 pkt. (30% maksymalnej ilości punktów)

 

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju LGR Kaszuby

- znajduje się na stronie internetowej www.lgrkaszuby.pl w zakładce „STRATEGIA” à „LSR 2014-2020” w informacji „LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU”

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie

3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

4/ Formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się na stronie internetowej www.lgrkaszuby.pl w zakładce „DO POBRANIA” à „DOKUMENTY”

 

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie Kryterium nr 6 „Kompletność dokumentacji”:

1/ Dokumenty potwierdzające gotowość Wnioskodawcy do realizacji inwestycji:

a/ decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku, wnioskodawca dołącza kopię strony dziennika budowy potwierdzającą aktualność pozwolenia) - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń,

albo/oraz

b/ Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, wraz z oświadczeniem,  że w terminie wymaganym prawem od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, albo/oraz potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych,

 

2/ Dokumenty potwierdzające założony poziom cen (dotyczy wszystkich kosztów wymienionych  w zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie):

a/ Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

albo/oraz

b/ dokumenty potwierdzające założone w projekcie ceny np. oferty wykonawców, wydruki z Internetu, umowy itp.

Wyżej wymienione dokumenty składane są w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument,  lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgrkaszuby.pl lub telefonicznie: tel/fax 58 684 35 80, tel. kom. 530 530 733.

 

Załączniki:

1/ Kryteria zgodności operacji z LSR LGR Kaszuby

2/ Kryteria wyboru operacji

3/ Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

4/ Informacja o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach w ramach LSR

5/ Formularz wniosku o dofinansowanie

6/ Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

7/ Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych

8/ Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji

9/ Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:

-   Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

-   Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

-   Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną