Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż w minionym tygodniu została zatwierdzona część dokumentów wdrożeniowych dla Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 m.in. formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją.


W związku z wejściem w życie wyżej wymienionych dokumentów oraz z terminami określonymi w procedurach Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby informuje, że planowany termin ogłoszenia konkursów (naboru wniosków o dofinansowanie operacji) to kwiecień 2017 roku. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszone w kwietniu konkursy.
Poniżej przedstawiamy zasady ubiegania się o dofinansowanie na Państwa projekty oraz załączamy do zapoznania się niezbędne dokumenty.

UWAGA!!!
Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego weryfikuje zaproponowane przez LGR Kaszuby zmiany, które mają zostać wprowadzone do Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Organizacyjnego Rady, Kryteriów wyboru operacji oraz Harmonogramu naboru wniosków.
W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, że terminy i rodzaje konkursów oraz kryteria są PLANOWANE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.


OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU „RYBACTWO I MORZE” (dotyczy planowanych na kwiecień konkursów)

Zasady przyznawania dotacji określa:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (ROZPORZĄDZENIE) – do pobrania

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego wnioskodawcę w ramach poszczególnych celów określonych §2 ROZPORZĄDZENIA: 300 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 50%
Maksymalny czas realizacji projektu: 18 miesięcy

KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE 
Koszty kwalifikowalne zostały określone w §10 ROZPORZĄDZENIA a niekwalifikowalne w §11 ROZPORZĄDZENIA.
Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy (podpisania umowy o dofinansowanie) z tytułu realizacji tej operacji lub jej części, w tym podatek odtowarów i usług (VAT).
Dodatkowo do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty związane z realizacją tej operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r.

Katalog kosztów kwalifikowalnych jest otwarty, mogą to być koszty poniesione m.in. na:
- inwestycje: budowę, przebudowę, remont itp.
- zakup NOWYCH maszyn, sprzętu, wyposażenia itp.
- do 10% wartości netto operacji kosztów ogólnych w tym np. honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo, w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy

W ramach projektu nie można m.in.:
- kupować używanych maszyn, sprzętu, wyposażenia itp.
- kupować nieruchomości np. gruntu, budynku, budowli lub nabywać prawa do dysponowania nimi,
- wnosić jako wkład własny nakładów rzeczowych,
- wnosić jako wkład własny pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy.

ZALICZKA
W ramach konkursów możliwe jest ubieganie się o zaliczkę. Szczegółowe zasady określa:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r.w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wnioskówo płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiegoi Rybackiego – do pobrania

PLANOWANE KONKURSY
1. Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR_K 
Ogólnodostępny konkurs na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej realizowany w ramach celu określonego w §2 ust. 2) ROZPORZĄDZENIA.

Planowane Kryteria:
Karta oceny zgodności operacji z LSR LGR Kaszuby oraz Karta oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru LSR LGR Kaszuby

2. Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej 
Konkurs na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej dla rybaków z obszaru LGR Kaszuby realizowany w ramach celu określonego w §2 ust. 1) ROZPORZĄDZENIA.

Planowane Kryteria:
Karta oceny zgodności operacji z LSR LGR Kaszuby oraz Karta oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru LSR LGR Kaszuby

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR Kaszub – konkurs na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej 
Konkurs na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z łańcuchem dostaw produktów w sektorze rybackim realizowany w ramach celu określonego w §2 ust. 1) ROZPORZĄDZENIA

Planowane Kryteria:
Karta oceny zgodności operacji z LSR LGR Kaszuby oraz Karta oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru LSR LGR Kaszuby

DOKUMENTY
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na której znajdą Państwo:
- Formularz wniosku o dofinansowanie
- Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie
- Biznes Plan uproszczony
- Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

LINK DO STRONY MGMIŻŚ

Szanowni Państwo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na załączniki, które będą musieli Państwo przygotować do wniosku o dofinansowanie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego po wcześniejszym umówieniu.